Parasomnie

Parasomnie jsou charakterizované abnormálním chováním během spánku, při probouzení nebo usínání. Podle vazby na spánkové stadium se rozlišují NREM a REM parasomnie a ostatní parasomnie bez jasně definované vazby (noční enuréza, syndrom exploze v hlavě).

NREM parasomnie

NREM parasomnie jsou vázané na NREM spánek a vyskytují se převážně v první polovině noci. Tento typ parasomnií je typický pro dětský věk. Podstatou je nedokonalé probuzení z NREM 3 stádia spánku. Na epizodu bývá amnézie. Snaha o probuzení druhou osobou může u pacientů vyvolat agresivní reakce nebo prodloužit dobu trvání epizody. Jednotlivé NREM parasomnie se často kombinují.

Probuzení se zmateností: Náhlé a nedokonalé probuzení ze spánku s dezorientací (např.dítě nepoznává rodiče), neadekvátním kontaktem, případně s nekoordinovanými pohyby a pláčem. Nebývá výraznější projev strachu a pacient neopouští lůžko.

Noční děs (pavor nocturnus): Náhlé a nedokonalé probuzení ze spánku s intenzivním a neztišitelným pláčem, výrazným projevem strachu, zrychlenou tepovou frekvencí, vysokým tlakem a opocením. Během epizody není pacient v adekvátním kontaktu a je dezorientovaný.

Náměsíčnictví (somnambulismus): Nedokonalé probuzení ze spánku s opuštěním lůžka, chůzí a vykonáváním zdánlivě smysluplné činnosti. Během epizody má pacient otevřené oči s nepřítomným pohledem. Je velké riziko poranění během automatické činnosti (např.vypadnutí z okna).

REM parasomnie

Parasomnie vázané na REM spánek se vyskytují obvykle ve druhé polovině noci a jsou typické spíše pro dospělý věk. Nejvýznamnější je porucha chování v REM spánku (RBD), která může být asociována s neurodegenerativními procesy. Na události zpravidla není amnézie, pokud je příhodou pacient probuzen.

Porucha chování v REM spánku: Jednoduché až komplexní abnormální chování s vokalizací během REM stádia spánku. Chování reflektuje právě probíhající sen, který si pacient po probuzení pamatuje. Podstatou je chybění fyziologické svalové atonie v REM spánku.

Noční můry: Snová aktivita s obvykle negativním obsahem a s výrazným emočním doprovodem. Opakované noční můry mohou vézt k úzkostem a k poruše usínání.

Izolovaná spánková paralýza: Svalová paralýza znemožňující pohyb vyjma pohybu očí a bránice během usínání (hypnagogická paralýza) nebo při probouzení (hypnopompická paralýza). Trvání epizody je několik sekund až minut s výraznou úzkostnou reakcí, která je často zesílena doprovodnou halucinací s negativním obsahem. Paralýza je ukončena dotykem druhé osoby, oslovením nebo spontánně.

Diagnostika parasomnií

Pro správné stanovení typu parasomnie je zásadní anamnéza od pacienta a jeho spolunocležníka nebo opatrovníka či rodiče. Mezi zásadní informace patří doba výskytu události během noci, průběh a projev parasomnie, stereotypnost nebo zmatenost po skončení epizody. Ve specifických případech je indikováno videopolysomnografické vyšetření, optimálně s rozšířením EEG zapojením při podezření na noční epileptické záchvaty.

Terapie parasomnií

Základem léčby je dodržování pravidel spánkové hygieny. U pravidelně se vyskytujících NREM parasomnií je možné volit programované probouzení. Farmakologická léčba je indikována u frekventních epizod s narušením spánku a projevy spánkové deprivace nebo u parasomnií s rizikem poranění. Noční můry jsou často spjaté s psychiatrickou poruchou (např.posttraumatická stresová porucha) s nutností psychologické intervence.

Doporučená literatura