Význam spánku a jeho poruch

Spánek patří mezi základní lidské potřeby. Nedostatek či nadbytek spánku anebo jeho špatná kvalita vedou k závažným zdravotním a psychickým komplikacím. Tyto komplikace, spolu s příznaky poruchy spánku, snižují kvalitu života pacienta a zkracují dobu dožití. Úplný význam spánku pro člověka není dosud plně objasněn. Existuje mnoho hypotéz, které se snaží vysvětlit význam spánku jako celku, ale i jeho jednotlivých částí (NREM a REM stádií) či stavů odehrávajících se během něj (sny).

Asi nejvýznamnější je regenerační funkce pro nervovou tkáň, respektive pro mozek. Během spánku dochází k "úklidu" odpadních látek z denního metabolismu mozkových a podpůrných buněk. Je prokázáno, že dochází mimo jiné k odklízení látek způsobujících degenerativní procesy (např.amyloid). Další předpokládanou významnou funkcí vázanou na spánek je konsolidace a uložení paměťové stopy.

Spánková deprivace

Spánek hodnotíme z pohledu délky trvání a kvality průběhu. Krátký a/nebo nekvalitní spánek způsobuje spánkovou deprivaci se všemi negativními důsledky. Spánkovou deprivaci můžeme rozdělit podle délky trvání na akutní a chronickou.

Porucha spánku ve smyslu délky znamená abnormálně zkrácený nebo prodloužený spánek vůči věkové normě. Zkrácení spánku pod 5 hodin a prodloužení nad 9 hodin je prokazatelně spjato s negativními zdravotními důsledky.

O nekvalitním spánku hovoříme, pokud jsou přítomné četné probouzení nebo probouzecí reakce (arousal), které spánek fragmentují a dělají ho povrchnějším, čímž narušují jeho regenerační schopnost. Následující den ráno pacient často popisuje nevyspání, pocit únavy a v průběhu dne nadměrnou spavost.

Zdravotní komplikace spánkové deprivace

Mezi nejčastější zdravotní komplikace patří vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze), který často špatně reaguje na antihypertenzní léčbu (refrakterní hypertenze). V počátku může chybět pouze fyziologický pokles krevního tlaku ve spánku (tzv.non-dippers pacienti).

Další komplikací je rozvoj nebo zhoršení průběhu metabolického syndromu. Dochází k nárustu hmotnosti (obezita) a zvýšení hladiny tuků v krvi (hyperlipidémie). Současně je zvýšen i krevní cukr (diabetes mellitus neboli cukrovka).

Spánková deprivace navozuje celkově prozánětlivý stav se zvýšenou tendencí ke srážení krve (prokoagulační stav). Tyto dva stavy spolu s arteriální hypertenzí a metabolickým syndromem podmiňují kornatění tepen (ateroskleróza) s jejich postupným uzávěrem a vznikem infarktů srdce a mozku.

Psychické komplikace spánkové deprivace

Spánková deprivace způsobuje četné psychické poruchy. V první řadě se jedná o afektivní poruchy typu deprese a úzkosti (anxiety). Typická je emoční nestabilita a podrážděnost. Při existenci psychiatrického onemocnění může dojít k jeho dekompenzaci. V dlouhodobém horizontu je zvýšené riziko rozvoje kognitivní poruchy neboli demence. Pacienti s poruchami spánku často trpí nepozorností a špatnou koncentrací, což v důsledku významně zvyšuje riziko úrazů a dopravních nehod.

Snížení kvality života

Zdravotní a psychické komplikace s příznaky poruch spánku vedou k celkovému snížení kvality života. Toto se projevuje v osobní, rodinné a ekonomické oblasti života.